Visszaélés bejelentési rendszer

A visszaélés-bejelentési rendszer célja annak biztosítása, hogy rendelkezésre álljon a jogszabályok és a belső működési szabályok megsértése esetére,

 • panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (röviden: Panasztörvény) és
 • a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Gtbkr.)

rendelkezéseinek megfelelő bejelentési rendszer.

A szervezetünk elemi érdeke az egyes vagyon elleni vagy foglalkozás körében elkövetett bűncselekmények feltárása és megelőzése, melyek előfordulása jelentős mértékben csökkentheti a Társaságunk jó hírnevét, valamint jelentős erőforrások jogosulatlan kivonására nyújt lehetőséget az elkövetőknek, amely – adott esetben – a szervezetünk egészének működését is veszélyeztetheti.

A bejelentéssel kapcsolatos eljárás

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

1. A bejelentés megtehető írásban

 • elektronikus úton a bejelentes@novocoop.hu címen
 • a lent megadott Űrlapon
 • postai úton pedig az alábbi címre: Novocoop Kft. 3009 Kerekharaszt Erkel F. tér 2.
 

2. Panasztörvény szerinti bejelentés tételére jogosultak:

 • a foglalkoztató által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, és
 • a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 • a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 • a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a foglalkoztatóval a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek a d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából a bejelentő megadja a nevét és az elérhetőségét, kivéve, ha kérte anonimitásának megőrzését.

3. Kivizsgálás

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A Novocoop Kft. a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is – bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. E rendelkezések arra a személyre is alkalmazandóak, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet.

 

A Panasztörvény szerinti bejelentés kivizsgálására a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A 30 napos határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentőt ebben az esetben a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól kell tájékoztatni. A bejelentés kivizsgálásának és a bejelentő tájékoztatásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a 3 hónapot.

Az egyéb bejelentéseket a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni.

 

A Panasztörvény szerinti bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha

 1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. a bejelentés nem az arra jogosult személy (lásd I/2. pont) tette meg
 3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak azon visszaélések orvoslására, amelyre a belső visszaélés-bejelentési rendszer szolgál.

 

4. Intézkedés

Miután a bejelentést a Novocoop Kft. független érdekképviselője kivizsgálja, a bejelentőt írásban tájékoztatja

 • a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról
 • vizsgálat eredményéről, valamint
 • a megtett vagy tervezett intézkedésekről.

Az írásbeli tájékoztatás mellőzhető, ha a független érdekképviselő az előzőekben foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette.

 

Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

 

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Társaság belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a Társaság, mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

 

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a független érdekképviselő lezárja.

Adatkezelés, adatvédelem

A bejelentő és a bejelentésben érintett személy személyazonosságát a cégünk vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja, hogy személyes adataikat az erre jogosultakon kívül más ne ismerhesse meg.

A Novocoop Kft. a bejelentési rendszer keretei között

 • a bejelentőnek
 • annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 • annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a cégünk haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat.

A Panasztörvény szerinti bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére – így különösen azok továbbíthatóságára – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezései (különösen annak 6.§ (2) és (4) bekezdései) irányadók:

A bejelentő személyes adatai – a következő bekezdésben foglaltak kivételével – csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túlmenően – nem oszthatják meg a cég egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem, csak az eljárásra jogosult szerv feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységével vagy munkatársával és velük is csak a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben.

A bejelentő jogosult tájékoztatást kérni adatainak kezeléséről.

Adatok törlése:

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a cég törli.

Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a cég legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig kezeli.

Bejelentő